Linh kiện máy tính khác

Linh kiện máy tính khác - Tất cả sản phẩm Các loại linh kiện, phụ kiện máy tính chính hãng của các thương hiệu nổi tiếng - uy tín - giao hàng nhanh tại ThiTruongSo.com
10.157 sản phẩm
Trang 1/100

[{"content": ["

GI\u1ea2I PH\u00c1P C\u00d4NG NGH\u1ec6 CHO M\u00c1Y T\u00cdNH

S\u1ef1 ph\u00e1t tri\u1ec3n b\u00f9ng n\u1ed5 c\u1ee7a m\u00e1y t\u00ednh trong th\u1eddi \u0111\u1ea1i s\u1ed1 kh\u00f4ng ch\u1ec9 d\u1eebng \u1edf vi\u1ec7c m\u1ed7i c\u00f4ng ty, m\u1ed7i nh\u00e0 hay m\u1ed7i ng\u01b0\u1eddi \u0111\u1ec1u c\u00f3 th\u1ec3 s\u1edf h\u1eefu m\u1ed9t chi\u1ebfc. Ch\u00fang ta lu\u00f4n lu\u00f4n m\u01b0u c\u1ea7u nh\u1eefng gi\u1ea3i ph\u00e1p, nh\u1eefng thi\u1ebft b\u1ecb m\u1edbi \u0111\u1ec3 c\u00f3 th\u1ec3 khai th\u00e1c t\u1ed1i \u0111a ch\u1ee9c n\u0103ng c\u1ee7a m\u00e1y t\u00ednh, \u0111em \u0111\u1ebfn s\u1ef1 ti\u1ec7n l\u1ee3i v\u00e0 n\u0103ng su\u1ea5t cao trong c\u00f4ng vi\u1ec7c. C\u00e1c ph\u1ee5 ki\u1ec7n, linh ki\u1ec7n m\u00e1y t\u00ednh kh\u00e1c trong v\u00e0i th\u1eadp ni\u00ean qua li\u00ean t\u1ee5c \u0111\u01b0\u1ee3c nghi\u00ean c\u1ee9u v\u00e0 s\u1ea3n xu\u1ea5t \u0111\u1ec3 cung c\u1ea5p cho m\u1ecdi ng\u01b0\u1eddi, h\u1ed7 tr\u1ee3 \u0111a d\u1ea1ng c\u00e1c t\u00ednh n\u0103ng l\u00e0m vi\u1ec7c.\n

\u0110\u1ebf t\u1ea3n nhi\u1ec7t

\n- Ch\u1ea5t li\u1ec7u: \u0110\u1ebf t\u1ea3n nhi\u1ec7t \u0111\u01b0\u1ee3c l\u00e0m b\u1eb1ng nh\u1ef1a c\u1ee9ng, nh\u00f4m ho\u1eb7c l\u00e0 h\u1ee3p kim k\u1ebft h\u1ee3p nh\u00f4m - nh\u1ef1a, nh\u1eb9, d\u1ec5 mang theo c\u00f9ng v\u1edbi laptop. \u0110\u1ec3 t\u1ea3n nhi\u1ec7t c\u0169ng l\u00e0 m\u1ed9t y\u1ebfu t\u1ed1 \u1ea3nh h\u01b0\u1edfng \u0111\u1ebfn hi\u1ec7u su\u1ea5t ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng c\u1ee7a \u0111\u1ebf t\u1ea3n nhi\u1ec7t b\u1edfi v\u00ec n\u00f3 ph\u1ea3i ti\u1ebfp nh\u1eadn l\u01b0\u1ee3ng h\u01a1i n\u00f3ng c\u1ef1c l\u1edbn t\u1eeb chi\u1ebfc laptop. Ch\u00ednh v\u00ec th\u1ebf c\u00e1c ch\u1ea5t li\u1ec7u l\u00e0m n\u00ean \u0111\u1ebf t\u1ea3n nhi\u1ec7t c\u1ea7n \u0111\u1ea3m b\u1ea3o \u0111\u1ed9 b\u1ec1n ch\u1eafc.\n - Thi\u1ebft k\u1ebf: \u0110\u1ebf t\u1ea3n nhi\u1ec7t c\u00f3 c\u00e1c l\u1ed7 th\u00f4ng kh\u00ed nh\u1ecf, v\u1edbi hai qu\u1ea1t gi\u00fap nhi\u1ec7t \u0111\u01b0\u1ee3c t\u1ea3n nhanh h\u01a1n, thi\u1ebft k\u1ebf m\u00e0u s\u1eafc \u0111a d\u1ea1ng cho b\u1ea1n tha h\u1ed3 l\u1ef1a ch\u1ecdn sao cho ph\u00f9 h\u1ee3p v\u1edbi gu th\u1ea9m m\u1ef9 c\u1ee7a m\u00ecnh. S\u1ed1 qu\u1ea1t tr\u00ean \u0111\u1ebf t\u1ea3n nhi\u1ec7t c\u00e0ng nhi\u1ec1u th\u00ec c\u00f4ng su\u1ea5t ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng c\u00e0ng m\u1ea1nh.\n- C\u00f4ng d\u1ee5ng: \u0110\u00e2y l\u00e0 ph\u1ee5 ki\u1ec7n c\u1ea7n thi\u1ebft \u0111\u1ec3 b\u1ea3o v\u1ec7 laptop, gi\u00fap m\u00e1y t\u00ednh c\u1ee7a b\u1ea1n ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng hi\u1ec7u qu\u1ea3 v\u00e0 l\u00e2u b\u1ec1n h\u01a1n nh\u1edd \u0111\u1ed9ng c\u01a1 qu\u1ea1t t\u1ea3n nhi\u1ec7t ra m\u00f4i tr\u01b0\u1eddng ngo\u00e0i l\u00e0m thi\u1ebft b\u1ecb c\u1ee7a b\u1ea1n kh\u00f4ng b\u1ecb n\u00f3ng l\u00ean. \n- Th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u: B\u1ea1n c\u00f3 th\u1ec3 tham kh\u1ea3o c\u00e1c th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u \u0111\u1ebf t\u1ea3n nhi\u1ec7t nh\u01b0 Cooler Master, Colorvis, Shinice, Rimax,\u2026\n

Adapter v\u00e0 c\u00e1p

\n- \u0110\u1eb7c \u0111i\u1ec3m: S\u1eed d\u1ee5ng ch\u1ea5t li\u1ec7u an to\u00e0n v\u00e0 c\u00f3 \u0111\u1ed9 b\u1ec1n cao, s\u1ea3n ph\u1ea9m adapter v\u00e0 c\u00e1p gi\u00fap th\u1ef1c hi\u1ec7n nhi\u1ec1u c\u00f4ng vi\u1ec7c nh\u01b0 \u0111\u1ed9 truy\u1ec1n d\u1eef li\u1ec7u v\u00e0 s\u1ea1c pin v\u1edbi \u0111\u1ed9 \u1ed5n \u0111\u1ecbnh cao. Thi\u1ebft k\u1ebf jack c\u1eafm \u0111a d\u1ea1ng v\u00e0 t\u01b0\u01a1ng th\u00edch v\u1edbi nhi\u1ec1u lo\u1ea1i m\u00e1y. S\u1ea3n ph\u1ea9m \u0111\u01b0\u1ee3c b\u1ecdc nh\u1ef1a c\u00e1ch \u0111i\u1ec7n trang nh\u00e3, gi\u1eef an to\u00e0n cho ng\u01b0\u1eddi s\u1eed d\u1ee5ng.\n- C\u00f4ng d\u1ee5ng: C\u00e1c d\u1eef li\u1ec7u t\u1eeb c\u00e1c ngu\u1ed3n l\u01b0u tr\u1eef, \u0111i\u1ec7n tho\u1ea1i s\u1ebd \u0111\u01b0\u1ee3c truy\u1ec1n \u0111\u1ebfn m\u00e1y t\u00ednh m\u1ed9t c\u00e1ch ti\u1ec7n l\u1ee3i th\u00f4ng qua d\u00e2y c\u00e1p. D\u00f9 hi\u1ec7n t\u1ea1i m\u1ea1ng m\u00e1y t\u00ednh \u0111\u00e3 r\u1ea5t ph\u00e1t tri\u1ec3n, s\u1eed d\u1ee5ng d\u00e2y c\u00e1p v\u00e0 adapter v\u1eabn s\u1ebd l\u00e0 c\u00e1ch sao ch\u00e9p d\u1eef li\u1ec7u nhanh ch\u00f3ng.\n

USB

\n- T\u00ednh n\u0103ng: Ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng theo nguy\u00ean t\u00e1c Plug and Play, ch\u1ec9 c\u1ea7n c\u1eafm v\u00e0o m\u00e1y t\u00ednh l\u00e0 c\u00f3 th\u1ec3 s\u1eed d\u1ee5ng. T\u01b0\u01a1ng th\u00edch v\u1edbi c\u00e1c thi\u1ebft b\u1ecb nh\u01b0 PC, laptop, m\u00e1y in, m\u00e1y chi\u1ebfu, loa nghe nh\u1ea1c,\u2026B\u1ea1n tha h\u1ed3 l\u01b0u tr\u1eef h\u00ecnh \u1ea3nh, \u00e2m nh\u1ea1c, phim truy\u1ec7n hay nh\u1eefng d\u1eef li\u1ec7u quan tr\u1ecdng kh\u00e1c m\u00e0 kh\u00f4ng lo b\u1ecb \u0111\u1ea7y b\u1ed9 nh\u1edb dung l\u01b0\u1ee3ng\n- Thi\u1ebft k\u1ebf: Nh\u1ecf g\u1ecdn, ti\u1ec7n l\u1ee3i v\u00e0 c\u00f3 d\u00e2y \u0111eo \u0111\u1ec3 b\u1ea1n mang \u0111i v\u00e0 s\u1eed d\u1ee5ng khi c\u1ea7n thi\u1ebft. M\u1ed9t s\u1ed1 c\u00e1c lo\u1ea1i USB c\u00f3 thi\u1ebft k\u1ebf ph\u00e1 c\u00e1ch, th\u00edch h\u1ee3p v\u1edbi nh\u1eefng b\u1ea1n n\u0103ng \u0111\u1ed9ng.\n- Th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u: Kingston, Adata, Sandisk,\u2026\n

\u1ed4 c\u1ee9ng ngo\u00e0i

\n- T\u00ednh n\u0103ng: Cho t\u1ed1c \u0111\u1ed9 truy\u1ec1n d\u1eef li\u1ec7u g\u1ea5p nhi\u1ec1u l\u1ea7n so v\u1edbi chu\u1ea9n USB th\u00f4ng th\u01b0\u1eddng. Kh\u00f4ng c\u1ea7n ph\u1ea3i c\u00e0i \u0111\u1eb7t b\u1ea5t c\u1ee9 ph\u1ea7n m\u1ec1m n\u00e0o ch\u1ec9 c\u1ea7n k\u1ebft n\u1ed1i v\u00e0o m\u00e1y t\u00ednh v\u00e0 s\u1eed d\u1ee5ng \u0111\u01b0\u1ee3c ngay. B\u1ea1n c\u0169ng d\u1ec5 d\u00e0ng chuy\u1ec3n \u0111\u1ed5i d\u1eef li\u1ec7u b\u1eb1ng c\u00e1ch k\u00e9o th\u1ea3 t\u1eadp tin \u0111\u1eb7c bi\u1ec7t ti\u1ebft ki\u1ec7m th\u1eddi gian nh\u1ea5t l\u00e0 khi b\u1ea1n c\u1ea7n sao ch\u00e9p m\u1ed9t l\u01b0\u1ee3ng d\u1eef li\u1ec7u l\u1edbn trong th\u1eddi gian ng\u1eafn. \n- Thi\u1ebft k\u1ebf: S\u1ea3n ph\u1ea9m c\u00f3 ki\u1ec3u d\u00e1ng nh\u1ecf g\u1ecdn gi\u00fap ng\u01b0\u1eddi d\u00f9ng d\u1ec5 d\u00e0ng mang theo b\u00ean ng\u01b0\u1eddi \u0111\u1ec3 s\u1eed d\u1ee5ng. B\u00ean trong \u1ed5 c\u1ee9ng \u0111\u01b0\u1ee3c thi\u1ebft k\u1ebf c\u00f3 \u0111\u1ed9 b\u1ec1n, ch\u1ed1ng va \u0111\u1eadp v\u00e0 s\u1eed d\u1ee5ng l\u00e2u c\u00f9ng nhi\u1ec1u m\u00e0u s\u1eafc nh\u01b0 \u0111en, xanh, \u0111\u1ecf, tr\u1eafng, cam, v\u00e0ng cho b\u1ea1n th\u00eam nhi\u1ec1u s\u1ef1 l\u1ef1a ch\u1ecdn ph\u00f9 h\u1ee3p v\u1edbi s\u1edf th\u00edch v\u00e0 nhu c\u1ea7u s\u1eed d\u1ee5ng c\u1ee7a b\u1ea1n. \n- Th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u: Toshiba, Transcend, Samsung,\u2026\n

Mua linh ki\u1ec7n m\u00e1y t\u00ednh t\u1ea1i ThiTruongSo.com

\nLinh ki\u1ec7n m\u00e1y t\u00ednh s\u1ebd gi\u00fap b\u1ea1n th\u1ef1c hi\u1ec7n nh\u1eefng c\u00f4ng vi\u1ec7c li\u00ean quan \u0111\u1ebfn m\u00e1y t\u00ednh m\u1ed9t c\u00e1ch th\u00f4ng minh h\u01a1n. Kh\u00f4ng ch\u1ec9 \u0111\u01b0\u1ee3c tr\u1ea3i nghi\u1ec7m mua s\u1eafm th\u1ea3 ga v\u1edbi d\u1ecbch v\u1ee5 giao h\u00e0ng t\u1eadn n\u01a1i, b\u1ea1n c\u00f2n c\u00f3 nhi\u1ec1u c\u01a1 h\u1ed9i \u2018s\u0103n\u2019 h\u00e0ng gi\u1ea3m gi\u00e1 v\u1edbi nhi\u1ec1u s\u1ef1 l\u1ef1a ch\u1ecdn kh\u00e1c nhau. Mua s\u1eafm ch\u01b0a bao gi\u1edd ti\u1ec7n l\u1ee3i v\u00e0 d\u1ec5 d\u00e0ng \u0111\u1ebfn th\u1ebf khi truy c\u1eadp ThiTruongSo.com!\n

"], "heading": ""}]

Xu hướng Linh kiện máy tính khác