Loa Vi Tính

Loa Vi Tính - Tất cả sản phẩm Hãy lựa chọn cho riêng mình một bộ Loa vi tính từ bộ sưu tập loa với các dòng 2.0, 2.1 đến dàn âm thanh 5.1. Mua Loa online Chính hãng, giá rẻ hơn tại ThiTruongSo.com
1.200 sản phẩm
Trang 1/25

[{"content": ["

Loa vi t\u00ednh \u2013 Th\u01b0\u1edfng th\u1ee9c \u00e2m nh\u1ea1c tr\u1ecdn v\u1eb9n

\nLoa vi t\u00ednh l\u00e0 m\u1ed9t s\u1ea3n ph\u1ea9m kh\u00f4ng th\u1ec3 thi\u1ebfu v\u1edbi nh\u1eefng ng\u01b0\u1eddi m\u00ea c\u00f4ng ngh\u1ec7 v\u00e0 \u0111\u1eb7c bi\u1ec7t l\u00e0 nh\u1eefng ai y\u00eau \u00e2m nh\u1ea1c. S\u1ea3n ph\u1ea9m k\u1ebft n\u1ed1i d\u1ec5 d\u00e0ng, \u00e2m thanh ch\u00e2n th\u1ef1c, b\u1ea1n c\u00f3 th\u1ec3 d\u00f9ng loa vi t\u00ednh \u0111\u1ec3 truy\u1ec1n t\u1ea3i \u00e2m thanh kh\u00f4ng ch\u1ec9 v\u1edbi m\u00e1y t\u00ednh m\u00e0 c\u00f2n c\u1ea3 nh\u1eefng thi\u1ebft b\u1ecb c\u00f3 k\u1ebft n\u1ed1i t\u01b0\u01a1ng th\u00edch. \u0110\u00e2y l\u00e0 m\u1ed9t ph\u1ee5 ki\u1ec7n m\u00e1y t\u00ednh m\u00e0 ai c\u0169ng n\u00ean trang b\u1ecb. Hi\u1ec7n nay, b\u1ea1n c\u00f3 th\u1ec3 d\u1ec5 d\u00e0ng t\u00ecm mua c\u00e1c d\u00f2ng loa vi t\u00ednh, loa vi t\u00ednh kh\u00f4ng d\u00e2y t\u1ea1i ThiTruongSo.com ch\u1ec9 v\u1edbi nh\u1eefng thao t\u00e1c chu\u1ed9t \u0111\u01a1n gi\u1ea3n.

\n

Ch\u1ecdn mua loa nh\u01b0 th\u1ebf n\u00e0o?

\n- C\u00f4ng su\u1ea5t: N\u1ebfu nhu c\u1ea7u s\u1eed d\u1ee5ng c\u1ee7a b\u1ea1n \u1edf m\u1ee9c trung b\u00ecnh nh\u01b0 \u0111\u1ec3 ti\u1ec7c t\u00f9ng, vui ch\u01a1i v\u1edbi b\u1ea1n b\u00e8, ca h\u00e1t t\u1ea1i nh\u00e0 th\u00ec m\u1ee9c c\u00f4ng su\u1ea5t kho\u1ea3ng 100W l\u00e0 v\u1eeba \u0111\u1ee7. C\u00f2n n\u1ebfu b\u1ea1n d\u00f9ng loa trong c\u00e1c cu\u1ed9c h\u1ed9i th\u1ea3o ho\u1eb7c s\u1ef1 ki\u1ec7n l\u1edbn h\u01a1n th\u00ec h\u00e3y ch\u1ecdn m\u1ee9c c\u00f4ng su\u1ea5t l\u1edbn h\u01a1n.\n- T\u00ednh n\u0103ng: \u0110a s\u1ed1 c\u00e1c d\u00f2ng loa di \u0111\u1ed9ng hi\u1ec7n nay \u0111\u1ec1u \u0111\u01b0\u1ee3c trang b\u1ecb \u0111\u1ea7y \u0111\u1ee7 c\u00e1c t\u00ednh n\u0103ng nh\u01b0 ph\u00e1t nh\u1ea1c t\u1eeb c\u00e1c thi\u1ebft b\u1ecb kh\u00e1c hay c\u1ea3 t\u00ednh n\u0103ng nghe \u0111\u00e0i FM. Ngo\u00e0i ra, m\u1ed9t s\u1ed1 loa c\u00f2n t\u00edch h\u1ee3p th\u00eam jack c\u1eafm 6.5mm d\u00e0nh cho guitar \u0111i\u1ec7n.\n- Linh ki\u1ec7n, ph\u1ee5 ki\u1ec7n: Nh\u1eefng d\u00f2ng loa di \u0111\u1ed9ng th\u01b0\u1eddng k\u00e8m theo c\u00e1c thi\u1ebft b\u1ecb b\u1ed5 tr\u1ee3 nh\u01b0: micro karaoke, remote, s\u00e1ch h\u01b0\u1edbng d\u1eabn. B\u1ea1n c\u1ea7n ph\u1ea3i ki\u1ec3m tra xem nh\u1eefng ph\u1ee5 ki\u1ec7n n\u00e0y k\u00e8m theo \u0111\u01b0\u1ee3c v\u1edbi loa kh\u00f4ng v\u00e0 c\u00f3 b\u1ecb l\u1ed7i g\u00ec kh\u00f4ng, v\u00ed d\u1ee5 nh\u01b0: mic b\u1ecb l\u1ed7i hay remote b\u1ecb h\u01b0 n\u00fat ch\u1eb3ng h\u1ea1n.

\n

Loa vi ti\u0301nh

\n- Th\u00f4ng tin s\u1ea3n ph\u1ea9m: Loa vi ti\u0301nh co\u0301 c\u00f4ng su\u00e2\u0301t l\u01a1\u0301n l\u00ean \u0111\u00ea\u0301n 100W hoa\u0323t \u0111\u00f4\u0323ng ma\u0323nh me\u0303, \u0111a\u0301p \u01b0\u0301ng \u0111\u01b0\u01a1\u0323c da\u0309i t\u00e2\u0300n s\u00f4\u0301 r\u00f4\u0323ng xu\u00f4\u0301ng \u0111\u00ea\u0301n 20Hz cho \u00e2m bass ma\u0323nh me\u0303, l\u00f4i cu\u00f4\u0301n, th\u00ea\u0309 hi\u00ea\u0323n ch\u00e2\u0301t \u00e2m t\u00f4\u0301t, ma\u0323nh me\u0303, ro\u0303 ra\u0300ng, trung th\u01b0\u0323c. Sa\u0309n ph\u00e2\u0309m h\u00f4\u0303 tr\u01a1\u0323 k\u00ea\u0301t n\u00f4\u0301i Bluetooth, USB, the\u0309 nh\u01a1\u0301, jack micro karaoke 6mm. Loa Homesound mang ch\u01b0\u0301c n\u0103ng ch\u00f4\u0301ng nhi\u00ea\u0303m t\u01b0\u0300 giu\u0301p ba\u0323n d\u00ea\u0303 da\u0300ng b\u00f4\u0301 tri\u0301 sa\u0309n ph\u00e2\u0309m g\u00e2\u0300n tivi va\u0300 ma\u0301y ti\u0301nh ma\u0300 kh\u00f4ng g\u00e2y ha\u0323i cho thi\u00ea\u0301t bi\u0323. \u0110\u00f4\u0300ng th\u01a1\u0300i, sa\u0309n ph\u00e2\u0309m cu\u0303ng co\u0301 kha\u0309 n\u0103ng x\u01b0\u0309 ly\u0301 ti\u0300nh tra\u0323ng re\u0300, nhi\u00ea\u0303u, mang la\u0323i \u00e2m thanh trong tre\u0309o. Thi\u00ea\u0301t k\u00ea\u0301 cu\u00f4\u0301n hu\u0301t, gam ma\u0300u \u0111en tinh t\u00ea\u0301, ve\u0309 ngoa\u0300i vu\u00f4ng v\u01b0\u0301c hi\u00ea\u0323n \u0111a\u0323i, mang \u0111\u00ea\u0301n kh\u00f4ng gian nha\u0300 ba\u0323n s\u01b0\u0323 sang tro\u0323ng, hi\u00ea\u0323n \u0111a\u0323i.\n- C\u00f4ng du\u0323ng: Sa\u0309n ph\u00e2\u0309m giu\u0301p ba\u0323n t\u00e2\u0323n h\u01b0\u01a1\u0309ng nh\u01b0\u0303ng gi\u00e2y phu\u0301t vui ve\u0309 b\u00ean gia \u0111i\u0300nh, ba\u0323n be\u0300 v\u01a1\u0301i ca\u0301c hoa\u0323t \u0111\u00f4\u0323ng nh\u01b0 karaoke, xem phim, xem \u0111a\u0301 bo\u0301ng,\u2026nh\u01a1\u0300 \u00e2m thanh ch\u00e2n th\u01b0\u0323c, sinh \u0111\u00f4\u0323ng ma\u0300 ma\u0323nh me\u0303. B\u00ean ca\u0323nh \u0111o\u0301, loa vi t\u00ednh v\u01a1\u0301i nhi\u00ea\u0300u ch\u01b0\u0301c n\u0103ng k\u00ea\u0301t n\u00f4\u0301i \u0111em la\u0323i tra\u0309i nghi\u00ea\u0323m s\u01b0\u0309 du\u0323ng ti\u00ea\u0323n l\u01a1\u0323i va\u0300 hi\u00ea\u0323n \u0111a\u0323i. Ve\u0309 ngoa\u0300i tinh t\u00ea\u0301, sang tro\u0323ng phu\u0300 h\u01a1\u0323p v\u01a1\u0301i kh\u00f4ng gian ki\u00ea\u0301n tru\u0301c cu\u0309a \u0111a s\u00f4\u0301 ng\u00f4i nha\u0300 hi\u00ea\u0323n nay.

\n

Mua online loa vi t\u00ednh ta\u0323i ThiTruongSo.com

\nV\u01a1\u0301i ph\u01b0\u01a1ng ch\u00e2m hoa\u0323t \u0111\u00f4\u0323ng \u0111a\u0309m ba\u0309o cung c\u00e2\u0301p cho kha\u0301ch ha\u0300ng nh\u01b0\u0303ng sa\u0309n ph\u00e2\u0309m gia\u0309i tri\u0301 c\u00f4ng ngh\u00ea\u0323 ti\u00ean ti\u00ea\u0301n v\u01a1\u0301i gia\u0301 ca\u0323nh tranh va\u0300 ch\u00e2\u0301t l\u01b0\u01a1\u0323ng t\u00f4\u0301t nh\u00e2\u0301t, ch\u00e2\u0301t l\u01b0\u01a1\u0323ng c\u00e1c s\u1ea3n ph\u1ea9m loa vi t\u00ednh t\u1ea1i ThiTruongSo.com lu\u00f4n lu\u00f4n \u0111\u1ea3m b\u1ea3o, uy t\u00edn. ThiTruongSo.com cung c\u00e2\u0301p nh\u01b0\u0303ng sa\u0309n ph\u00e2\u0309m c\u00f4ng ngh\u00ea\u0323 chi\u0301nh ha\u0303ng v\u01a1\u0301i ch\u00e2\u0301t l\u01b0\u01a1\u0323ng cao va\u0300 gia\u0301 ca\u0309 lu\u00f4n th\u00e2n thi\u00ea\u0323n v\u01a1\u0301i ng\u01b0\u01a1\u0300i du\u0300ng. Cu\u0300ng t\u00e2\u0323n h\u01b0\u01a1\u0309ng di\u0323ch vu\u0323 ch\u0103m so\u0301c kha\u0301ch ha\u0300ng t\u00e2\u0323n ti\u0300nh t\u01b0\u0300 ThiTruongSo.com chi\u0309 v\u01a1\u0301i m\u00f4\u0323t cu\u0301 click ngay h\u00f4m nay!

\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n"], "heading": ""}]

Xu hướng Loa Vi Tính